ބަލިވީ ހެދުނު ގޯހަކުން. ކުޅުމާ މެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ - ސްޓައިކޯފް

އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި ކާޔާ އެފްސީން ނިއު ރޮއްވާލައިފި

މަނާ ބޭހަށް ޝަރަޕޯވާ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކުރީގެ މެމްބަރު ނަޝީދު ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސްކަމަށް

މެލޭޝިޔާ މުބާރާތަކީ ފައިނަލްގައި ވާދަކުރެވޭނެ މުބާރާތެއް -މެނޭޖަރ

ޑަބަލްސް އިވެންޓް ފައިނަލްގައި ވާދަކުރާ ޕެއާތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ޤައުމުގައި ކުޅޭ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވުން މަޖުބޫރު- ސުޒޭން

ކާޔާއަކީ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމް - ސްޓޮއިކޯފް

ޤައުމީ ސްކޮޑް އޮތުމަކީ ޕްރެޝަރެއްނޫން - ސުޒޭން