ރައީސް ޔާމީން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.ވަޙީދުއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބަޖެޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ނުރަސްމީ މަޝްވަރާތަކަކަށް

އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބާއްވައިފި

ިހުއްދަ ނެތި ދައުލަތުގެ ބިންތަކާ ބެހޭ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގުމަށް އަންގައިފ

2011 ގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ޚަރަދުތަކަށް ބަޖެޓަށް ވުރެ 30.6 މިލިޔަން އިތުރު

އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ބާތިލްކުރުމަށް އަލްހާން ހައިކޯޓަށް

2 ބިލެއް މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް ހުށައަޅުއްވާނަން - ބަންޑާރަ ނައިބު

އަލީ ހަމީދާއިމެދު ފިޔަވަޅެއް ނާޅަން ނިންމުމުން، އެމް.ޑީ.ޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި

ނައިފަރު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރުމަށް ހުށައަޅަފައިވާ ދައުވާ

1 2 ... 813 814 815 816 817 818 819 ... 900 901