ރައީސް މަޤާމުގައި ދެމިހުންނަވަން ނިންމުމުގެ ކުރިން 2 ގޮތަކަށް ނިންމި-ޝަކީލާ

ފުލުހުން އެއްބާރުލުން ދިނުން ހުއްޓާލީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަކަށެއް ނޫން -ޕީއައިސީ

ސަޢޫދީޢަރަބިއްޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް ނާއިބު އަރިހަށ

18ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރުން މާދަމާ ހެނދުނު

އިންތިޙާބު އޮބްޒަރވް އަދި މޮނިޓަރކުރަން އެދުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް މަސީހު އަދި ނައިބު ރައީސަކަށް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ

ޖޭޕީން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައިފިނަމަ ކޯލިޝަނުން ޖޭޕީ ވަކިވާނެ-

ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކައުންސިލްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ- އެލްޖީއޭ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި.

1 2 ... 323 324 325 326 327 328 329 ... 405 406