އައިޖީއެމްއެޗްގައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަ އިންޑޯ ޕްލޭ އޭރިޔާއެއް

ތިނަދޫއިން ކަރަންޓް ކެނޑުން: ރައްޔިތުންނަށް ތަކުލީފެއް !

ތިނަދޫގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 5 ލީޓަރުގެ ފެންކޭސް ހަދިޔާކޮށްފި

ތިނަދޫގެ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކަށްވެސް ގެއްލުން !

ތިނަދޫ ބީއެމްއެލްއިން މިވަގުތު އިސްކަންދެނީ މުސާރައިގެ ކަންކަމަށް

އެލައިޑުން ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ހއ. އަތޮޅުން ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަނދުފަތި ހަރުކޮށްފި

ށ.ފުނަދޫ ލޮނުއަރާ މަގުތަކަށް ވެލި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުން ދުން އެރީ ކަރަންޓް ނަރުތަކެއްގައި ރޯވެގެން