7 ވަނަ ޤައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ފައްޓަވައިފި

ރާއްޖޭގެ އީއީޒެޑްގައި ޚާއްޞަ ކަނޑުމަތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

"މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުން- ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް"

ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް

ސަރުކާރުގެ އަމާޒު ހުރީ ޞިއްޙީ ނިޒާމްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް

ލޯކަލް ނެޓްވޯކްތަކަށް ހިލޭ ގުޅޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި

ކަނޑަށްއެޅޭ ތެލުން ތަޣައްޔަރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް

2017ވަނަ އަހަރަކީ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ނިމިގެންދާނެ އަހަރެއް!