ހިޖުރީ އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސް ފޮނުވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އެސް.ބީ.އައިގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ މިހާރު ހުރި އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

ވާނީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުންދަނީ ކުރަމުން

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ބިލަށް އިސްލާހެއް ނުގެނެސް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ސީޕީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ޝަރަފްވެރިކަމާއެކު މަގާމުން ރިޓަޔަރކުރައްވައިފި

ވިސާ ފޯމުގެ ލިޔުންތައް އެޓެސްޓްކުރުމަށް އިންޑިޔާ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފި

އެމްޑީޕީއިން މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބަލެވޭ 4 ރަބަރު ޕެކެޓާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި