ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެނައުމަށް ހާއްސަ ފްލައިޓެއް ފޮނުވަނީ

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުގެ ޤާނޫނު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ރިޕޯޓް: ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ހާލަތު

ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ މަގެއް ހޯދަނީ

ނޭޕާލަށް ހިލޭ ގުޅޭނެގޮތް، އުރީދޫއިން ހަމަޖައްސައިފި

ތަރިކައިގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާފެންފުށީގައި ބާއްވައިފި

ބިޔަރު ދަޅުތަކަކާއެކު 18 އަހަރުން ދަށުގެ 3 ކުދިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މިނިވަން 50 މޫދު ކުޅިވަރުގެ އީދު ނިންމާލައިފި

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސުކޫލްކުދިންގެ މެދުގައި މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި