ޔުނިސެފާއިއެކު ހެލްތް މިނިސްޓްރީން، ވަރކްޕްލޭނެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އޭޖީ އޮފީހަށް ކައުންސެލް ޖެނެރަލެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް އަލަށް ގެންނަ އެމްބިއުލެންސްތައް މިމަސްތެރޭ ގެންނަނީ

ކެންސަރާމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް ދަމަނަވެށީގައި

ކެންސަރު ދުވަހާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަރަކާތްތަކެއް

ސިއްޙީ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ޗައިނާއާއި ލިތުއޭނިއާއިން އެހީވަނީ

އައްޑޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއް ތިއޭޓަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ