ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީގެގޮތުގައި މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި މިދިޔަ މަހު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިފައި

ނޮކިއާ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރިޒާރވްގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ޑޮލަރަށް.

ކަނދުފަތިތައް ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އޭޝިޔާގެ އިޤްތިސާދުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ގެދޮރުވެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސީ ކެޓަގަރީއަށް ލިބޭ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ކުޑަ

ޓުވިޓަރއިން ހަތް ދިހަ މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކަން ނިންމައިފި.

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

1 2 ... 395 396 397 398 399 400 401 ... 403 404