ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

3 ގަޑިއިރު ތެރޭ 97000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލައިފި

މިއީ މުސްތަޤްބަލު ބައްޓަންކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް، އެ ހައްގު އަދާކުރައްވާ: އެޗްއާރުސީއެމް

ދެވަނަ ބުރުގައި އޮބްޒަރވަރުން، މޮނިޓަރުންނާއި މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި 12،083 ފަރާތެއް

އައްޑޫގައި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަނދެ ފޭރިއްޖެ، އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ވޯޓުލީކަމުގެ ފާހަގަ މިފަހަރު ޖަހާނީ ވައަތު ކަށި އިނގިލީގައި

ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އޮފިޝަލުންގެ އެލަވަންސް މި ހަފްތާގައި ޖަމާވާނެ: އީސީ

މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް 254 މައްސަލައެއް، ގިނައީ ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ މައްސަލަތައް

ނިޒާމީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި އޮންނަންޖެހޭ ޢިބާރާތް، މާދަމާގެ ޖަލްސާއިން ކަނޑައަޅަނީ

361 ޝަކުވާ ލިބުނު، ގިނައީ ރިޖެކްޓް ކުރި ފޯމްތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް: ޙަބީބް

ޕްރީ-ސްކޫލް އަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް، ސަރުކާރުން އެހީ ދޭނަން: މުޢިއްޒު

ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމުގެ ޤަރާރު މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި

ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ޤަރާރު ބަލައިގަތުމަށް ފާސްކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރަަކަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އަލީ އާޒިމް

މެންބަރުން ތަޅުމަށް ނުވަދެ ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން މިއަދުގެ މަޖިލިސް ކެންސަލް

ދެވަނަ ބުރަށް މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނާއި މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި 3،689 ފަރާތަކުން ހުށަހެޅި

ދުރާލާ ހިއްސާނުކޮށް، އެއްވެސް ތަނަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާފައި ނުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

އޮބްޒާވަރާ މަންދޫބު ސަސްޕެންޑުކުރީ ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ދެ އިންތިޚާބަށް

ޕީޕީއެމާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނު، ޑިމޮކްރެޓުން މިހާރު މަޝްވަރާކުރަނީ އެމްޑީޕީއާ އެކަނި

ދެވަނަ ބުރުގައި 408 ޒުވާނުންނަށް އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭ: އިލެކްޝަން

1 2 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37