ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

731 ލިޔުން

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މުޤައްރިރުކަން އެމްޑީޕީއަށް

އިސްރާޢީލުން ފަލަސްޠީނުގައި ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރެއްވުން 17 ނޮވެންބަރުގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި

ބަޖެޓުގެ މަސައްކަތްކުރަން އިންތިޚާބީ ސަރުކާރުން 7 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް

އިންޑިއާ ސިފައިންނާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ މަޝްވަރާނުކުރައްވާ: ތަރުޖަމާނު

އިޖުތިމާޢީ ހަމަހަމަކަމަށާއި، ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް އެންމެންއެކީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރާ މީހުން، ދަފްތަރުގައި ޖެހުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ނުގެނައުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އަންގައިފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް 300އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ވަގުތު ޤައުމީ މަސައްކަތަށް ހުސްކުރައްވައި، މޭޔަރުގެ ޒިންމާތައް ނަރީޝަށް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އައު ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ: މޭޔަރު ނިޒާރު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ވާހަކަ ދޮގުކޮށް، އެމްޑީޕީން ބުނީ ނިޒާމީ ވޯޓަކަށް އެއްބަސްވެފައި ނުވާނެކަމަށް

ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑުގައި، މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

އިންތިޚާބީ ރައީސާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރިހަމަކަން ފާހަގަކޮށް، ކޮމަންވެލްތުގެ ތައުރީފް ރާއްޖެއަށް!

މެންބަރު ޝަރީފާއި، ނިހާދަށް ދިން ޙަމަލާ އެޗްއާރުސީއެމްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި

ގޭންގު ކުށްތައް އިތުރުވެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފި

މިނިސްޓަރ ޢިމްރާނަށް ބަޔަކު އަޑުގަދަކޮށް އިންޒާރުދީފި: އަދާލަތު

މެންބަރު ޝަރީފަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި

ފޮނަދޫގައި ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރަހާފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، އޮފިޝަލު މަސްޢޫލިއްޔަތުން ދުރުކޮށްފި

1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 36 37