ރާއިފް އަޙްމަދު ރާޟީ

639 ލިޔުން

ސަރުކާރުން އެދުނު ގޮތަށް ޢީދު ފާހަގަކުރަން ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބުނު: ޞިއްދީގު

ހއ. އަތޮޅަށް 50 އަށްވުރެގިނަ ދިވެހި ނަރުހުން ހޯދަނީ

ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ޢީދު ފާހަގަކުރަން ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

ބުރިޖުގެ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތަށް ދިވެހިން ތަމްރީންކުރަން އޮގަސްޓު މަހު ފަށަނީ

ދީނީ ޝިޢާރުތައް ރަމްޒުވާ 2 މޮނިއުމެންޓެއް ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހުޅުވައިފި

އިންތިޚާބަކާ ނުލައި 3 ގޮނޑި ޕީއެންސީއަށް

1.2 މިލިއަން ހައްޖުވެރިންގެ ކިބައިން އެދުނީ ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި ދުޢާކުރަން

އީދަށް އެންމެން ރަށްރަށަށް؛ އިލްތިމާސަކީ ދުރާލާ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވުން

ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖުވެެރިން މިވަގުތު ޢަރަފާތުގައި

ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބާއްވާ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 3 މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ތިން ބައި-އިލެކްޝަނެއްގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް

ދިވެހި ޙައްޖުވެރީން މިހާރު ތިބީ މިނާގައި، އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

މިހާރު ބިލު އޮތްގޮތުން އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓު މައްސަލައަށް ހައްލު ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ: އޭޖީ

ލޭ ހަދިޔާކުރާ މީހުންގެ ދުވަސް: ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ލޭހަދިޔާކުރާ މީހުންނަށް ޝުކުރު ޙައްޤު

ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް އޮގަސްޓު މަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް 30 ރަށަކަށް

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންއަށް ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ވަޒީރު

ޔުނެސްކޯއާ ގުޅިގެން ސަގާފަތާއި ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީންކުރަނީ

މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ 15 ދަރިވަރަކަށް ޗައިނާ އެމްބަސީން 10،000 ރުފިޔާ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32