މޫސާ މަތްލޫބް

188 ލިޔުން

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ "ސްވީޕް 2019" ގައި އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ބައިވެރިވަނީ

އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭއިރު މަގު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމު ކުރާނެ: ސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫ މެޑިސިޓީން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

ފްލައިން ސްކޫލުގެ ބޯޓު ކަނޑުގެ އަޑިން ނަގައިފި

ހަފްލާތައް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކަށް ބޮޑު ތަރުޚީބެއް

ޓްވިޓާރ ގައި ދައުރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ނިސްބަތްވާ ޑޮކްޓަރެއްގެ ފޭކު އެކައުންޓެއް : އެޗްއާރުއެޗް

ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަށް މަރާމާތު ކުރުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އެހީތެރިވަނީ

ބޯޓް ވެއްޓުނީ ނޫންކަމަށާއި ތިލަ ހިސާބެއް ގައި ބޯޓު ޖެއްސީ، އޭ.އޭ.އޭ

ހިތަދޫ އީދިގަލި ދަނޑުގައި ޓާފު އަޅަން ޙަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ 1500 ހައުސިންގް ޔުނިޓަށް ކުރިމަތި ލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫގެ 4 އަވަށެއްގައި ޢީދު ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކުރާނެ : އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 700،000ރ ގެ ހިއްސާ އިސްލާމިކް ބޭންކުން ގަނެފި

ވަގު ޕާސްޕޯޓެއް ދެނެގަންނަ ނިޒާމެއް ގަން އެއަރޕޯޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފި

ސަދަން ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ ނިންމާލައިފި

މަތީ މަޤާމުތަކަށް ބިދޭސީން އައްޔަންކުރުމުގެ ޝަކުވާ އަދިވެސް ބޮޑު

ސަދަން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ޔުއެފާ އެސިސްޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލެޓްވިއާއަށް!

ޔުއެފާ އެސިސްޓް މުބާރާތް: ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ބަލިވެ ރާއްޖެއިން މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

އިންޓަނޭޝަނަލް ގިނަ މެޗްތަށް ލިބުމަކީ ޓީމަށް ލިބޭ ތަޖުރިބާއެއް: ޖަޑާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ބޫޓާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10