މޫސާ މަތްލޫބް

142 ލިޔުން

އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއައި މެޝީން އައްޑުއަށް

އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއަައި މެޝިން މިއަދު އައްޑޫއަށް

އައްޑޫސިޓީގެ ފަޅުން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލަށް ޚިޔާލު ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޔޫއެފާ އަނޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަންނަ މަހު އައްޑޫގައި

އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ކޯހެއް އައްޑޫގައި ނިންމާލައިފި

ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި 1000 ރުއް އިންދަނީ

އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަނީ

1.6 މެގަވޮޓުގެ އިންޖީނެއް ބަހައްޓާ އައްޑޫއަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

ޢީދާ ދިމާކޮށް ފެންކުޅި ކުޅޭނެ ސަރަހައްދުތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކަނޑައަޅައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ހައްޤުވެރިންގެ ގޮތުގައި 884 ފަރާތެއް

އައްޑޫސިޓީގެ 3 ސަރަހައްދެއްގައި ފިޠުރު ޢީދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރާނެ

އިތުރަށް މޫސުން ގޯސްވެ އައްޑޫސިޓީއަށް ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފި

އައްޑޫގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އަޅަނީ

ޓްރާންސްޕޯޓުން ދީފައިވާ ތަކެތި ހަރުކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން - އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

ސިޓީ ސްކޮއަރ ތަރައްޤީ ކުރަން ގަސް ކަނޑަނީ އީޕީއޭގެ ހުއްދައާއެކު- އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް

އާތިފް އާއި އަންވަރު ފަތާފައި އައްޑޫ ހުރަސްކޮށް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ހަންކެޑެއިން މިނި ކަށިތަކެއް ފެނިއްޖެ

12 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރުވެސް ހިތަދޫ ސްކޫލަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި އެޗް.އާރު ސަމިޓް ނިންމާލައިފި

ފައިނަލް 2ވަނަ ޖާގަ ހުޅުދޫ ސްކޫލަށް

« 1 2 3 4 5 6 7 8