މޫސާ މަތްލޫބް

118 ލިޔުން

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް އައްޑޫގެ ގޭބީސީތަކުން ނެރޭ ކުނި ހިލޭ އުކާލަދެނީ

ޝަމްސުއްދީނާއި ޝަރަފުއްދީން އެއްވަރުވެ، މަރަދޫ ސްކޫލަށް މޮޅެއް

ސ. އަތޮޅު ސްކޫލު ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެ، ދެވަނަ މެޗުގައި ޝަރަފުއްދީނާއި ހިތަދޫ ސްކޫލު އެއްވަރު ވެއްޖެ

16 އަހަރުން ދަށުގެ 2ވަނަ މެޗް ޝަރަފުއްދީންއިން ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޮޔަރ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފޭދޫ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކޮއްދެއްވާނަން : ރައީސް

އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް ބަލައި ޙައްލު ހޯދައި ދޭނަން - ރައީސް

އެޗްއާރު މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމު ކުރާ އެޗްއާރު ސަމިޓް މިފަހަރު އައްޑޫގައި

ދުނިޔޭގެ "ފޮރެސްޓް" ދުވަސް، އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާކުގައި ފާހަގަކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީ ސްކޮއަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ދޭންފަށައިފި

ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއްގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އަނިޔާވި ދެމީހަކު އައްޑޫސިޓީއަށް ގެންގޮސްފި

ސްވިމިންގް އެސޯސިއޭޝަންގެ ސްކޮޑެއް އައްޑޫސިޓީގައި އެކުލަވާލައިފި

ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ކުނި މެނޭޖު ކުރުމަށް ސޯޅަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސިމްޕޯޒިއަމެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

ކެންސަރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އައްޑޫގައި ޚާއްޞަ ހަރަކާތްތަކެއް

އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީއަށް އިންޑިއާގެ ނޫފޫޒެއް ނޯންނާނެ - އެކްޓިންގް ކޮމިޝަނަރ

ދުނިޔޭގެ ޗަސްބިމާ ބެހޭ ދުވަސް އައްޑޫގައި ފާހަގަކޮށްފި

އައްޑޫ ސިޓީން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް

ބިޒްނަސް ވިސާގެ ޙިދުމަތް އައްޑޫސިޓީގައި ދޭން ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6