މޫސާ މަތްލޫބް

228 ލިޔުން

އައްޑޫ ސިޓީން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތައް އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލެއްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފި

އައްޑޫގެ 280އަށްވުރެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެން ވަދެފައިވޭ - ސިޓީ ކައުންސިލް

އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ރައީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

އައްޑޫސިޓީއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ބައެއް ގެތަކުން މީހުން ވަގުތީ ހިޔާއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާމިނަތު އިނާ ރަޝީދު

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވެ، ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގުޅޭ ކޭމްޕެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

އައްޑޫސިޓީގެ ފްލެޓްތަށް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުލައިފި

އައްޑޫ ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަށް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ހިތަދޫގެ ފްލެޓްކަށް ކުރިމަތިލައިގެން އެއްވަރަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުލައިފި

ޖޮގްލިންގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް އައްޑޫގައި ޤާއިމުކޮށްފި

ސްރީލަންކަން އެއަރލައިންސްއިން އައްޑޫސިޓީ ގަން އިޝްތިހާރުކުރަނީ

އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް މިއަންނަ ހަފްތާގައި ފެށޭނެ : ކޮންޓްރެކްޓަރ

100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނާއި އެކު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޭމްޕެއް އައްޑޫގައި ފަށައިފި

ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް 68 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ހަދިޔާ ކޮއްފި

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަނީ

އައްޑޫގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ހުރިހާ ރަށަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން އައްޑޫ މީހުން ދިޔައީ މޫދަށް!

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 12