އާމިނަތު ޝާޒިޔާ

1794 ލިޔުން

ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ބޭރު މީހުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުޚީބެއް ލިބޭ

ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގެދޮރު އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ލޯނު ސްކީމް ހުޅުވާލައިފި

ހޮޅޫދު ކަރަންޓުމައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޮނުވާފައި

އޭދަފުށީގައި ފެނުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލަނީ

ހަނިމާދޫގެ މަގު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމީނިއްޔާގެ އާ ޢިމާރާތުގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ

2 ރަށެއްގެ ފެނުމުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ނެޓްވޯކް ކޭބަލްއަކަށް ފެން އެޅިގެން- ސްޓެލްކޯ

އޭޑީކޭގެ ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްސްގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަަވަހަށް ފަށާނެ

ދަތިކަމެއް ނެތި ހިލަޔާއި ހިލަވެލި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ޑިސްކަވަރ ހޮސްޕިޓާލިޓީ ޕްރޮގްރާމްއަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން

އެއަރޕޯޓް އެރައިވަލް ބެލްޓްތައް ދިގުކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް!

ތަރައްޤީގެ 2 މަޝްރޫޢެއް ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރުގެ 25ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ޝީޓުއަޅައި ނިމިއްޖެ

އދ.ތެލުވެލިގާގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތައް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމަނީ

ވ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދަނީ އެކުލަވާލަމުން

ނައިފަރު ވިންޑް ޓަރބައިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ

1 2 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90