އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައުމަށް ޓެސްޓް ކުރަންފަށައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭނުންވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ޓޫރިޒަމް މަންޒިލަކަށްވާން: މައުސޫމް

ގާކުނޑި ޕްރޮސެސްކުރާނެ ޕްލާންޓެއް ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކުރަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފާ މިންވަރު އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ޝައުނާ

ކުނި މެނޭޖްކުރަން ރާއްޖެއަށްވުރެ ވަކިން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތް- ނައިބު ރައީސް

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލް ބަޖެޓުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަވެގެންދަނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާގޮތަށް ކެމްޕޭންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް އީޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އަނބު ދަނޑު ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އިޔާދަކުރަނިވި ޙަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމު 24 ރަށެއްގައި ޤާއިމުކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 149 150