ކަޅުފަންގަސް ޖެހިފައިވާ ގަސްތައް ކަރަންޓީން ނުކުރެވޭ ނަމަ އިތުރަށް ފެތުރޭނެ

ކުނި ނަގަން އިމާރާތްތަކަށް އެރުން ވެމްކޯގެ ޕްރިމިއަމް ޚިދުމަތަކަށް

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ ޢަދަދު 130 އަށް އިތުރުކުރުމަކީ އަމާޒެއް: ޞަބްރާ

ރިނިއުބަލް އެނަރޖީއަށް މުސްތަޤުބަލު އެބައޮތް، ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު މާކެޓެއް: އަސްލަމް

ކުދި ޤައުމުތަކަށް ފަސޭހައިން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން މުހިއްމު: ޝާހިދު

ކުނި ބިލު އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ބިލުގައި ހިމަނަނީ

ޕްލާސްޓިކާ ނުލައި އާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން: ޝައުނާ

މައުދަން ގުދަންކުރާމީހުން އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެން އަންގައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 138 139