ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ނެގި މީހަކު 275000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ މެކުހަށް

އާ ސަރުކާރުކާރަށް 1 އަހަރު: ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް

6 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިނާއި އީ.އައި.އޭ ހެދުމަށް ޙަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ޙިމާޔަތް ކުރާނެގޮތާ މެދު އިތުރު މަޝްވަރާއަކަށް ދަނީ

ފަރުތަކަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް އަދިވެސް ރަށްރަށުގެ ފަރުތަކަށް ނަޖިސް ބޭރުކުރޭ، އެކަން ހުއްޓަން ޖެހޭ - އެންވާރަމެންޓް މިނިސްޓަރ

މުލަކަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ ބައްލަވައިލައްވައިފި

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީގެ ކަޕިލްގެ ފޮޓޯއިން ރަންވީރު

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 78 79