ޅ. އަތޮޅުގައި ހިމެނޭ 5 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑި މައްސަލައިގައި ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޤުދުރަތީ ވެއްޓާމެދު އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ހުންނަގޮތުން ރާއްޖެފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑު

އައްޑޫސިޓީގެ 4 ސަރަޙައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ގޭސް އެތެެރެކުރުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުއްޓާލަނީ

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތައް ނައްތާލުމަށް ރާއްޖެއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރޭ

އުތުރުގެ ކަނޑޫފާތައް ނެތިދިއުމުގެ ބިރު ، މިފަހަރު ވައިކަރަދޫ ކަނޑޫފާ

ރާއްޖޭގެ "މަލްޓި ހަޒާރޑް ރިސްކް އެޓްލާސް" އިފްތިތާހުކޮށްފި

ވެމްކޯގެ އާމްދަނީ %50 ދަށަށް، ކުނިނެގުމުގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 90 91