ތިލަފަޅު ހިއްކަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް، އަންނަ މަހު މަސައްކަތް ފަށަނީ

ރާއްޖެއަށް ކުނި އެތެރެކުރެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނުގައި އޮތް މާއްދާ އިސްލާހުކުރަނީ

މިއަދުން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީ ސާފުކޮށް، ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއެކު މޮނީޓަރކޮށް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ދިމާއަށް

ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރުތެރޭ ކެންސަރަށް މަގުފަހިކުރާ ގަސްކާނާ އެތެރެކުރި މިންވަރު އިތުރު

ޗުއްޓީއަށް ފުރުމުގެ ކުރިން މުދަލާއި ގެދޮރުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވޭ

ޤާނޫނާއެކު ކުނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ "މާސްޓަރ ޕްލޭން"

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ތެލަށް ބަރޯސާވުން އަދިވެސް ކުޑަކުރަންޖެހޭ: ނާއިބު ރައީސް

ތޫފާނެއްގެ އަސަރެއް ނެތް، ވައި ބާރުވެދާނެ: މެޓް

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 135 136