ކޮޕް-28ގައި ލީޑަރުންނާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ހޯއްދަވާނެ

ހޫނުކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވާ ކޮޕް-28، ކުރެވޭ އުންމީދު ބޮޑު!

ހަކަތައާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ގާބިލު ދިވެހިން ބިނާކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: ޠާރިޤް

ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމަށް ފަންޑު ހޯދަން ރާއްޖެއިން ވަކާލަތުކުރާނެ: ޠާރިޤް

މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރީ މަގުމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރު ނަގަނީ

ސޯލާ ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހްކޮށްފި

އީ.އައި.އޭ ނުހަދައި މުރަކަ އާލާކުރުމުން 20،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ދުވާލަކު 1000 ޓަނުގެ ކުނި އަންދައިގެން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރާނަން: ޠާރިޤް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ރައީސް މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 157 158