މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ނަތީޖާ ނެރެވޭނީ ޤައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުން: މިނިސްޓަރ ޝައުނާ

10 އަތޮޅެއްގައި ސޯލަރ ހަކަތައަށް ޚާއްސަ ބެޓަރީ އެނަރޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރަނީ

މަހުގެ ސްޓޮކް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ބޭނުންވޭ: ޝައުނާ

4 ރަށުގެ ޔޫޓިލިޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރަނީ

ކަނޑުގެ ސަތަހަ %99، ޤައުމުގެ އާމްދަނީވެސް ގުޅެނީ ކަނޑުތަކާއި

އެންދެރި މަޝްރޫޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ އިންވެސްޓަރ ކޮންފެރެންސެއް ބާއްވަނީ

އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ބެލެހެއްޓުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތައް ހިމާޔަތް ކުރެވިދާނެ

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 106 107