ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް މާދަމާ އިޢުލާނު ކުރާނެ

އީސީ، ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި

އަފްރާޝީމް މަރާލިކަމަށް ސާބިތުވެ ހުމާމްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް ކޮށްފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް އިތުރު ހަ ވަޒީރަކު މިއަދު އައްޔަ

"ހެލްޕް ގާޒާ" ފަންޑަށް ޕީޕީއެމުން ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުހިއްކައި އެތަންތަނުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދެވޭނެ

ވޯޓަރސް ލިސްޓުގެ ސައްހަކަން ބެލުމަށްފަހުނޫނީ ސޮއިކުރެވެން ނެތް

ލިސްޓު ތަކުގައި ސޮއި ނުކުރިއަސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭނެ - އިލެކްޝަންސް

ހަތަރު ބިލެއް ތަސްދީޤުކުރެއްވުމަށް ފޮނުވައިފި

1 2 ... 746 747 748 749 750 751 752 ... 775 776