އޮޑިޓާރ ޖެނެރަލާއި، އެޓާރނީ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ފޯމްތައް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮސެސްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ - އިލެކްޝަންސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހޭ - އިލެކްޝަންސް

އިންތިޙާބު ތެރޭގައި އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިންގުމަށް ގޮވާލައްވައިފި

ނޮވެމްބަރު 2 ގައި ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވަން ކެންޑިޑޭޓުން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވި ޕްލޭން ތަހުގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައިފި

އެހެން ތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ 12 ހަމަވާނެ

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އިންތިހާބް ބޭއްވިޔަސް އެމްޑީޕީން ތައްޔާރު- މޫސަ

ނޮވެންބަރު 11އަށް އާ ރައީސަކު ނުހޮވުނަސް ޤާނޫނީ ހުސްކަމަށް ނާންނާނެ

1 2 ... 688 689 690 691 692 693 694 ... 697 698