އެމް.ޑީ.ޕީން އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާ އެކަން އިއުލާންކޮށްފި

24 ގަޑިއިރު ހަމަވިޔަސް ކިއު ނަމްބަރުތަކަށް ޚިދުމަތް ދޭނެ- އިލެކްޝަންސް

3 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނިންމުމަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅޫވެއްޖެ.

ރައްޔިތުންގެ ރުހުން އޮތް ބޮޑު އިއްތިހާދެއް އެޕާޓީއާއި ދެކޮޅަކަށް ނުނިކުންނާނެ

އިބްރާހިމް ހުސެއިން ޒަކީ، ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިންމާލެއްވިކަން އިއުލާންކޮށްފި

ކޯޓު އަމުރާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އަމުރުކޮށްފި

މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުނުވާނެ ގޮތަކަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ކެންޑިޑެސީއަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް އައުމަށް އެމެރިކާ ޤަބޫލެއްނޫން -ނަޝީދު

ޤާނޫނުގެ ބޭރުން އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެކަން އެނގިގެން ހިގައްޖެ-ޤާސިމް