އަލިފުއްޓަށް ގެންދިޔަ ފެނުގައި ޖަރާސީމް ހުރެގެން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި އަޓީ އިންކިއުބޭޓާ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްފި

މެމްބަރު ޤައުމުތައް ސިޔާސީގޮތުން ހަލަބޮލިވުމުގެ އަސަރު ސާކަށް: ސަލީމް

ވިހެއުމުގެ ޚިދުމަތް ސިއްޚީ މަރުކަރުތަކުން ބޭނުންކުރާ އާންމުން މަދުވެފައި

ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަންފަށައިފި

ރައްޔިތުންތިބީ ޕީ.ޕީ.އެމްގެ އުސޫލުތަކަށް ޖާގަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ނޫންކަމަށް- ނަޝީދު

ރައީސްގެ އަރިހަށް ޑޮނަލްޑް މެކިނަން އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 102 ކުންފުންޏަކުން ޕެންޝަން ފައިސާ ދައްކާފައިނުވޭ