ދިވެހި ބަހުގެ ގަވައިދު ކޮމެޓީ ރަސްމީގޮތުން އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

"ވޮލަންޓަރީ ޑިޕާރޗަރ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން 4484 ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ގައުމަށް

ޝައިޚް ފަރީދުގެ މައްސަލައިގާ މިއަދު ބާއްވަން އުޅުނު އަޑުއެހުންވެސް ކެންސަލް

ވިލިމާލޭގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ބަޖެޓު ލިބުމުން

ސިއްޙީ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިނިސްޓަރ ދެއްވައިފި

ކަލާފާނު ސްކޫލްގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ސާދަ ރަށެއްގައި ސޯޅަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވޭ - އެލްޖީއޭ

ކ. ތުލުސްދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ޢިމާދުއްދީން ސުކޫލަށް 21 ކްލާސް ރޫމް އިތުރުކުރަނީ