ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ބަދުނާމު ނުކުރުމަށް އެކޮމިޝަނުން ގޮވާލައިފި

މާލޭގެ މަގުތައް ކުނި ގޮނޑުތަކަކަށް ބަދަލުވަނީ

ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ދޯންޏެއް ރަޖިސްޓްރީ ކުރިމައްސަލައެއް އޭސީސީން، ޕީޖީއަށް ފޮނުވައިފި

ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންނަށް އިމާރާތްކުރި 50 ފްލެޓް އެފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް، ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި