މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި މިއަހަރު 2754 މީހަކު ކޯޓަށް

ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ސުވަރޭޒް މެންޗަސްޓާރއާ ދެކޮޅަށް

ބޭރުގައި ތިބޭ ދިވެހިންނަށް ވޯޓަރ ރަޖިސްޓްރޭޝަންއަށް ފަސޭހަގޮތެއް

ޔުނީފޯމްގައި ނޫންގޮތަކަށް އައްޑޫގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރި ނުވާނެ

ޕީޖީއަށް ފޮނުވުނު މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ކެޓެގަރީ އޭ އަދި ބީގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބެނީ ބާރުވެރިކަން ކުޑަވުމުން- އާމާލް

ދަރަވަންދޫ އިންޖީނު ގޭގެ ތިޖޫރިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީއާއިއެކު މަޖިލީހަށް ގޮނޑިތަކެއް އިތުރުވަނީ