ރާއްޖޭގެ ޕީ.ޕީ.އައިގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ފުރަތަމަފަހަރަށް އާންމުކޮށްފި

ރަމަޟާން މަހާދިމާކޮށް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް ދޫކުރަންފަށައިފި

ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތަށް ފޯމް ބަލައިގަތުން

ރާއްޖެއިން އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގު 24.2 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގައި ރަސްމީކޮށް އީ-ޓިކެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

ހުޅުލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ބްރިޖް އެޅުމަށް 8 ޤައުމަކުން 19 ކުންފުންޏެއް

ބީ.އެމް.އެލަށް "އައުޓްސްޓޭންޑިންގެ ކޮމިއުނިޓީ އިނީޝިއޭޓިވް އެވޯޑް" ލިބިއްޖެ

އޮލިމްޕަސް އިމާރާތުގެ ބޭނުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިފޭނެގޮތް ހަދަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާއި ދެމެދު ބްރިޖްއެޅުމަށް ކުންފުނިތަކުން ޝައުގުވެރިކަން

1 2 ... 721 722 723 724 725 726 727 ... 731 732