ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިސާރވް 6 އިންސައްތަ ދަށަށް

ނައިޓް މަރކެޓްއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރުހީބު ލިބެމުންނުދޭ

ޖީއެމްއާރަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭ - ޔާމީން

މާޗް މަހު ޗައިނާގެ ސިނާއީ ދާއިރާ ކުރިއަރާފައިވާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

އެމް.އެމް.އޭގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ދެބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އޮކްސި-އީލައިޓްޕްރޯ އަދި ވާރސަ ވަން ބޭސްފިހާރަތަކުން ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ޖީ ޓުވެންޓީގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ 2.8 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

78 އިންޖީނު ގަތުމަށް ތިންކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދުހިލޭ ދަތުރު ކުރެވޭނެ