އަބްދުﷲ މުއާޒް

1597 ލިޔުން

ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ރިޕޯޓް އެންއައިސީން ޢާންމުކުރަނީ

ޖޭއެސްސީއަށް ވަކީލަކު އިންތިޚާބުކުރުން މިމަހު 27 ގައި

ބީއެމްއެލް އިން ހުށައެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން ކޯޓަށް ޙާޒިރުކުރަނީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޒާރު: މަޖިލީހުގައި ދޮގުހަދާނަމަ ދަޢުވާކުރާނަން

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ޢަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ވިސްލްބްލޯރ ބިލް ބަލައިގަނެ ނާޒިމްގެ ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

ދީބާޖާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ކޯޓުން ބޭރުން ޙައްލުކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީޢަތް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

ބާ ކައުންސިލް މިނިވަންކަމާއި އެކު އޮތުމަށް އެއްބާރުލުންދޭނަން - ރައީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބަޔާން ޖޭއެސްސީން ނަގައިފި

އެފްއައިޔޫއިން ފިޔަވަޅުއެެޅިނަމަ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ހުއްޓުވުނީސް - ބީއެމްއެލް

ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމުގެ ހުށަހެޅުމަށް މެންބަރުން ދެކޮޅު!

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލަން ރައީސްއަށް ލަފާދޭން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ޕެންޝަން ފަންޑުން 10 އަހަރުތެރޭގައި ތިރީސް ހާސް މީހުންނަށް ޙައްޖަށް ދެވޭނެ - ޕެންޝަން އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޢަދަދު 7 އަށް އިތުރުކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

"ސަންރައިޒް" ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުއްދަދީފި

ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން ނަގަންޖެހޭ- މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ

ރައީސްގެ އަމާޒު: "އައިއޯއައިޖީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާއެކު"

ޝައިމް މައްސަލާގައި ޝިދާތާ މާދަމާ މަޖިލީހަށް ޙާޒިރުކުރަނީ

ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ޓީމެއް އެކުލަވާލަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79 80