އަބްދުﷲ މުއާޒް

1449 ލިޔުން

ލޯންޗެއްގައި ބެޓެރިއެއް ގޮވާ 3 މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ލަންކާގެ އަސްކަރީވެރިޔާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދޭން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ

ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި 155 މީހުންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން - އޭސީސީ

ނިއުޕޯޓް ހިންގާ ސްޓްރާޑާއަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭ - އޭސީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާއަށް ޒިންމާދާރުކުރުވާނަން - އީސީ

ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ނައްތާލީ ޕީޕީއެމްގެ ތުހުމަތުތައް ހުއްޓުވުމަށް - ޝަރީފް

"އީސީ ޝަރީފް" މި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ އިސް މަޤާމަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ!

އީސީގެ މެންބަރުކަމުން ޝަރީފް އިސްތިއުފާދެއްވަނީ

އީސީން ރިޕޯޓް ފޮނުވީ މަޝްވަރާތައް ނުނިމެނީސް- ޕީޖީ

"ސްޓޭންޑް"ބަދަލުކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހިދާނެކަމަށް ހައިކޯޓަކަށް ނުބުނެވޭނެ - ބިޝާމް

ސުންގަޑި ހަމަވިފަހުން ޕީޕީއެމްގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައިފި

އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވަނީ ޔާމީން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާއި އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ - ޕީޖީ

މުލަކު އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އިސްކަންދޭނަން - ރައީސް

އޮފީހަށް ނުނިކުންނަވައި، މުސާރަ ނަންގަވާ މައްސަލަ ހައްލުވާނީ އައު މަޖިލީހާއެކު

ނާއިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތްދޭ ބިލް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖެއާއި ރޫމޭނީއާ ދެމެދު ގިނަ ދާއިރާތަކުން ގުޅުންބަދަހިކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބަޖެޓާ ގުޅޭ އައު އުސޫލާއެކު މާލީ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ- އެމް.އެމް.އޭ

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލާ ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރާނެ - ސަރުކާރު

ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުކުރާނަމަ ރައީސްގެ ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ

މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޮނުވަނީ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 72 73