އަބްދުﷲ މުއާޒް

1709 ލިޔުން

އަންނައަހަރު ނިމޭއިރު ކޮންމެ ރަށަކުންވެސް 30 މިނެޓްތެރޭގައި އެއަރޕޯޯޓަށް ދެވޭނެ - ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ގުޅާލުމަށް އަބޫދާބީ ފަންޑުން އެހީދެނީ

މަޖިލީހަށް ފޮނުވަން ލަފާއެރުވީ މަހާޒާއި ދިޔާނާގެ ނަންފުޅު

އަދަބީ ޢީދުގެ ރަންތަރި ޅޮހީ ސްކޫލަށާއި މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލަށް

ޘަޤާފީ ހަރަކާތްތަކާއެކު ރައީސަށް މަނަދޫއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މިއުޅެނީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މާލީ ތަނަވަސްކަމުގެ ބޭނުން ހިފާނެ ސިކުނޑިތަކެއް އުފައްދަން - ރައީސް

މީދުއާއި އުނގޫފާރަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަން އަންނައަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖައްސައިދޭނަން - ރައީސް

އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

އޭސީސީގެ ރައީސްއާއި ނާއިބު ރައީސްކަަމަށް ދެ އަންހެނުން

90 ދުވަހުގެތެރޭގައި ބަސްތައް ގެނެސް ޚިދުމަތަށް ނެރެވޭނެ - މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

މަރުތައް ތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޝަން ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުކޮށްފި

ޓެކްސީ މީޓަރު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިވަގުތު ނެތް - މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ފަސިންޖަރުން ލައިފްޖެކެޓް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރަނީ!

ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން ތިބީ މާޔޫސްވެފައި - އިދިކޮޅު

އެމްއާރުއެމްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލަން ފަށައިފި

އަންނަ ދައުރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މަސައްކަތަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވީ "ބީ ޕްލަސް" ގްރޭޑެއް

ރިޕޯޓްގައި ހުރި ސިއްރު ހެކިންގެ ނަންތައް އަދިވެސް އޮތީ ސިއްރު ހެކިންގެ ގޮތުގައި - ރައީސް ނަޝީދު

ގަވަރުނަރަކަށް ޢަލީ ހާޝިމް ޢައްޔަންކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 85 86