އަބްދުﷲ މުއާޒް

1813 ލިޔުން

ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަނަކުން 2 މަހަށްވުރެ އިތުރަށް ޑިޕޮސިޓް ނުނެގޭ ގޮތަށް ޤާނޫނެއް ހަދަނީ

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އިންޑިއާއަށް

އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބާރަކަށް މަސްވެރިކަން ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް - ރައީސް

ޢިލްމީ ދިރާސާތައްކުރުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކައުންސިލެއް އުފައްދަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ޑރ.މުޢިއްޒުގެ މައްޗަށް ޖިނާޢީ ތަޙްޤީޤެއް ހިންގަން އޭޖީން ފުލުހުންނަށް ހުށައަޅައިފި

ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ

މަޖިލީހުގެ ނިމުނު ދައުރުގެ ޙާޒިރީގެ އެންމެ ފުލަށް ސިޔާމްއާއި ޝާހިދު

މިނިމަމް ވޭޖުގެ ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލިގެން ނުވާނެ: ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް

އަންނަ އަހަރަށް 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ފާސްކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ސަމީރު ޢައްޔަންކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަންދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ހާމަކޮށްދޭން ރައީސް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނަން މަޖިލީހުން ނިންމައިފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފި

ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ދީބާޖާއަށް ބަދަލުދޭ މައްސަލަ އަލުން މުރާޖަޢާކުރަން ލަފާދޭން ފާސްކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު 5 އަހަރަށް އިތުރުކޮށް މޭޔަރުންނާއި ރައީސުން ހޮވުން ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން

ޕީޖީގެ މަޤާމަށް ޝަމީމް އައްޔަންކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ އަޑުގަދަކުރުމާއެކުވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 90 91