ކާނާ

ރެސިޕީ : ޗިކަން މެންގޯ ސެލެޑް

މިއީ ސިއްހަތައް ފައިދާހުރި، އެހާމެ މީރު އަދި ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ސެލެޑެެކެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި :

ފެނުކައްކާފައިހުރި 2 ޗިކަން ބްރެސްޓްކޮޅު ( އަތުން ކުދިކުދިކޮށްފައި )
2 އަނބު ( ހުތް އަނބު، ތޮށިމަށައި ކުދިކޮށްކޮށާފައި )
2 ލުނބޮލުގެ ހުތް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި
½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު ( ގާނާފައި )
¼ ޖޯޑު އޮލިވް އޮއިލް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް :

ކުޑަ ބޯތައްޓެއްގައި ލުނބޯ، މާމުއި، އިނގުރު އަދި އޮލިވް އޮއިލް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ބޮޑު ބޯތައްޓެއްގައި ކުކުޅު އަދި އަނބު އެއްކޮށްފައި ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ތަކެތި ތެރެއަށް އަޅައި އެއްކޮށްލާށެވެ.