ތޮއްޑޫ ފެންޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ކުނި މެނޭޖްކުރާނެ ގޮތުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލަނީ

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ- އީޕީއޭ

އޭއޯސިސް ގެ ފަރާތުން ކޮޕް21 އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަންކަން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން އެމްއާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ތިލަފުށްޓަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓާލައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ އާ ނިޒާމެއް

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޤާނޫނާއިއެކު ފަރުދީ ޒިންމާވެސް ބޭނުންވޭ

ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ދިރުންތަކަށް ރައްކާތެރިވުން މުހިންމު