ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތަކާއިއެކު ޕާކިސްތާނުގެ ކަންބޮޑުވުން

އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދައުރު ފުޅާވެ ލަޝްކަރުތައް ވަރުބަލިވެފައި

ގީލާނީ މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އެތަށް ހާސްބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި އިރާގުގަ 100އަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރުވެއްޖެ

ފިތުރު ޢީދު ދުވަސް ގިނަ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ފާހަގަކުރުން

ގްރީސްގެ އިގްތިސާދީ އިސްލާޙުތަކަށް ޕާލަމެންޓުން ރުހުންދީފި

ނިއުކުލިޔާ އެއްބަސްވުމާ ދެކޮޅު ނެހެދުމަށް އޮބާމާ ގޮވާލައްވައިފި

ސޫރިޔާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުވުމަށް އީރާނުގެ އެހީ ބޭނުން- ފްރާންސް

ދެކުނު ކޮރެއާއިން އުތުރު ކޮރެއާއާއި އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީ

1 2 ... 262 263 264 265 266 267 268 ... 330 331