އިސްރާއީލުން ހިންގާފައިވަނީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޚިލާފު އަމަލެއް

އެމެރިކާއާއި އީ.ޔޫ އާ ދެމެދު ކުރި މަޝްވަރާއިން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުނު

ސޫރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 482މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާއިން ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ ލިބުމުގައިހުރި ދަތިތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ

ޕެޝާވަރުގައި ދިން ކާރު ބޮމުގެ ޙަމަލާއެއްގައި 9 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤުގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާތަކެއްގައި 6 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޤުދުސްއަކީ މުސްތަޤުބަލުގެ ވެރިރަށް ކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެވޭކަށް ނެތް

މިޞްރުގެ ދުއިސައްތަ މީހެއްގެ މައްސަލަ، ޖިނާޢީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭލުމަށް ސޫރިޔާއިންދޭ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް އެދެފި

1 2 ... 262 263 264 265 266 267 268 ... 293 294