މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި ވެރިކަން ހަވާލުކުރުމަށް ފާސްކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ވޯޓްލާ މީހުންގެ ލިސްޓް ދިރާސާކުރުމަށް ޖުމްހޫރީގުޅުމުން ފަށައިފި

އިލެކްޝަންސުން ޕާރޓީތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ނުގެންގުޅުމަށް ގޮވާލައިފި

ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރެއްގައި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަކަން

އިންސާފުން ވޯޓުގައި ކުރިލިބިއްޖެނަމަ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާނަން: އިމްރާން

ލިބުނު ޝަކުވާތަކަށް ބަލައި ޑީއެންއާރަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސްފި

ނޮޅިވަރަމް ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަން ޕީ.ޕީ.އެމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ހޮވައިފި

އިލެކްޝަނުން ލިޔުންތަކެއް ނައްތާލާކަމަށްބުނެ ޖޭޕީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަންފަށައިފި