ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް އާސަންދައިގެ ދަށުން ކުރެވެނީ ސްކީމްގެ ފުރިހަމަކަމުން- ހެލްތު މިނިސްޓަރ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ބެކްޓީރިއާ އެކުލެވޭ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލިވެފައި - ރައީސް ޔާމީން

ތެލަސީމިއާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމާއި ޓެސްޓްކުރުމަށް ނައިފަރުގައި ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ތެލަސީމިއާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ޓްރެއިނަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

ދިވެެހި ބޭސްވެރިކަން އާ ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދެއްވި މާވާ މުހައްމަދު މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

1 2 ... 124 125 126 127 128 129 130 ... 210 211