އާމިނަތު ރަޝާ

122 ލިޔުން

އާރުޑީސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ވަދެފައިވޭ: ފުލުހުން

ރަމަޟާންމަހު ވެމްކޯގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ރޯދައަށް ގެނައި އަލުވި، ފިޔާ އަދި ބިހުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓް ބާޒާރަށް

އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ، ފުލުންނަށް އިންޒާރުދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައީސްގެ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް ސަރފް ބޯޑުން ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް އެސޯސިއޭޝަން އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ހައިވޭމަތީގައި ސައިކަލަކާއި ކާރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

އެމްއާރްއައި ޓީ ޓޫ ސްޓަރގެ ޚިދުމަތް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ކ.މާފުށީ ނެރުކައިރިއަށް ގެނބުނު މީހަކު ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ސައިކަލެއް ބަހެއްގައި ޖެހި، ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް!

ޤައުމީ އެއަރލައިނުން ސަރފްބޯޑު އުފުލުމަށް ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ރައީސް

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަންނަމަހު 2 މިސްކިތް ހުޅުވަނީ

ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ކަންކަމުގައި ލަފާދޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ބޯޑެއް އުފައްދަނީ

މެދުރާއްޖެތެރެއަށް މޫސުން ގޯސް، ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

ޓެޑްރީގެ ލަސްވިޔަސްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހިންގުމަށް ކޮމަރޝަލް ޔުނިޓެއް ޙަވާލުކޮށްފި

ސޯމާލިޔާގެ ވެރިރަށުގައި ދިން ޓެެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދިރާސީ އަހަރު ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޤައުމިއްޔަތު މާއްދާ ކިޔަވައިދޭނެ: ރައީސް

ޝަހީދުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ކުދިން އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތަށް

« 1 2 3 4 5 6 7