އަހުމަދު އިޖްލާން

600 ލިޔުން

މުޖުތަމައުގަ އެހީތެރިކަަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާ މުވައްޒަފުނަށް ސިލްސިލާ ތަމްރީނުތަކެއް

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ތަރިކައަކީ ދިވެހީންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް ވެގެންދާނެ: ވަޒީރު

މުވާސަލާތީ ދުވަސް: ޒަމާނީ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ދާއިރާއަށްވެސް އެދެވޭ މިންވަރެއްގެ ކުރިއެރުން

ދާއިމީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޭމްޕެއް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ގާ ހުދުވުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެނަމަ މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖައްސާލަން ކުންފުނިތަކުން އޮތީ އެއްބަސްވެފައި: ވަޒީރު

ރަސްމީ ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެމްޕީއެލްގެ 5 ފަރާތަކަށް

ހިޔާ މަޝްރޫޢު: ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި އެތައްބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މަދީނާގައި ތައުލީމް ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

"އާއިލީ ހަވީރު"ގެ ނަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރެއް

ދީނާ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ހަރުދަނާ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އަޒުމް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ: މެޓް އޮފީސް

ރަށެއްގެ ހަޤީޤީ ތަރައްޤީއަކީ ޒުވާން ޖީލަށް ލިބޭ ތަޢުލީމީ ކުރިއެރުން: އާދަމް ޝަރީފް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމްއޭސީއެލްގެ 10 މުވައްޒަފަކަށް

ކައުންސިލްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް ވަޒީރު މާލެ އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިރާތްކޮށްފި

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ 7 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

އަހަރުތަކަކަށްފަހު މި މޫނުތައް ޚަބަރުން ފެނުން، ފޮނި ހަނދާންތަކެއް ގެނުވިކަމެއް!

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ އަހަރީ ދުވަހު ޓީވީ ފަޅު ފިލުވާލަދިނީ ކުރީގެ މޫނުތައް

ޑރ. ރަމްޝާ ވަކިވެދިއުން؛ ގިނަ ބަޔަކު ހިތްދަތިކުރުވި ޚަބަރެއް

ތަފާތު ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ވިލާ ކޮލެޖުގައި ޗައިނީޒް ލެންގުއޭޖް ޑޭ ފާހަގަކޮށްފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 29 30