އަހުމަދު އިޖްލާން

214 ލިޔުން

ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓް ޙަރަކާތަށް 67 އަހަރު، ނަމޫނާ ދަރިންތަކެއް ބިނާކޮށްދޭ ޙަރަކާތެއް

އެމްއެންޔޫ ޖޮބް ފެސިޓިވަލްއަށް ބޮޑު ތަރުޚީބެއް

އާސަހަރާ މަރާމާތުކުރުމަށް، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ވަގުތީގޮތުން ހުޅުމާލެއަށް

"ރޯޑް ސޭފްޓީ ވީކް" ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ޙާއްސަ ހިނގާލުމެއް

މާސްޓާރ ޕްލޭން އެކުލަވާލީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބަދަލެއް ނާންނަގޮތަށް: ޑރ.މަޢުޞޫމް

މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އައި.ސީ.ޔޫއެއް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

"ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެކަޑަމިކް ސްޓޭންޑަރޑް" އެކުލަވައިލެއްވުން އެމްއެންޔޫއަށް

ޙަމަލާއިން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ފުލުހަށް ސީޕީގެ ތަޢުރީފު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް: ރައީސް މައުމޫން

މިއަހަރުގެ ފައިނޭންސް ފޯރަމްގައި ފައިނޭންސް ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅޭ މުހިންމު މަޝްވަރާތަކެއް

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ: ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އޮފީސް ޢިމާރާތް

އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވެގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިޔާގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް އަތުލަން ނިންމައިފި

15 އަތޮޅެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ، ޙާލު ރަނގަޅު

އައިވީއެފް: ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ބޭނުންވެފައިވާ މުހިންމު ފަރުވާއެއް

މ. މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މުސާރައަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު ނަރުހުން ލިބުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް އަންނާނެކަމުގެ އުންމީދު

60 ރަށެއްގައި ލޭއެޅުމުގެ ޚިދުމަތާއެކު، ލޭއަޅަން މާލެއަށް ދަތުރުކުރުން ނިމުމަކަށް

112 ހެލްތު ސެންޓަރަކަށް ލޭއަޅަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހަދިޔާކުރައްވައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުން މައްސަލަތައް ނިންމަވަން ހޭދަވާ މުއްދަތު އަވަސްވެއްޖެ

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11