ކާނާ

ރެސިޕީ: ޕީޗް މެންގޯ ސްމޫތީ

އެއްވައްތަރެއްގެ ފަނީގެ ބާވަތް ބުއިމުގެ ބަދަލުގައި ރޯދަވީއްލާގަޑީގައި ތައްޔާރުކޮށްލަންމިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ބުއިމެއް.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި :

2 ޖޯޑު ކިރު ( ލޯފެޓް )
2 ޕީޗް ( ތޮށިމަށާ ކޮށާފަ )
1 އަނބު ( ތޮށިމަށާ ކޮށާފަ )
½ ޖޯޑު ޕްލެއިން ޔޯގަޓް
އައިސް ކިއުބް ( ބޭނުންވާވަރަށް )
3 ސަމުސާ މާމުއި

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް :

ކިރު، ޕީޗް، އަނބު، ޔޯގަޓް، އައިސް ކިއުބް، މާމުއީ ބްލެންޑަރެއްގެ ތެރެއަށްއަޅާ މިކްސްކޮށްލުމުން މިހުރީ ޕީޗް މެންގޯ ސްމޫތީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. މިބުއިން ތައްޔާރުކުރާއިރު ބޭނުންނަމަ އެހެނިހެން މޭވާ އަދި ތަރުކާރިވެސް އަޅައިގެން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެއެވެ..