ބޮސްނިއާގެ ވެރިރަށް ސަރަޔޭވޯގައި މުޒާހަރާތަކެއް ފަށައިފި

ބަޣްދާދުގައި ރޭ ދިން ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 35 އަރައިފި

އިރާޤްގައިދިން ކާރު ބޮމުގެ 11 ޙަމަލާއެއްގައި 56 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ޔަމަނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާ ކުށްވެރިކޮށް ސަންޢާގަ މުޒާހަރާކޮށްފި

އަމްނާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ނެޓޯއިން އަފްޣާން އަށް ގޮވާލުން

ސޫރިއާގައިދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ އަކީ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއް- ސަލާމަތީ މަޖިލިސް

ރަޝިޔާއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ސޫރިޔާގެ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ދަޢުވަތު ދީފި

ހުޅަނގުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ "އިޤްތިޞާދީ ހަނގުރާމަ"އެއް- ޚާމަނާއީ

މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިޔާ ސޮއިކުރަނީ