ކޯވިޑް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ބިލް އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ބްރެކްސިޓް ޑީލް : ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލަށް ބުރޫއަރާނެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އިނގިރޭސިވިލާތުން ނާޅާނެ

އެމެރިކާގެ ކޯވިޑް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ އައު ބިލް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފި

ކޯވިޑް ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އެނގޭ ޕާސްޕޯޓެއް ސިންގަޕޫރުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައފި

ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން ސައުދީގެ އިޤްތިޞާދު 8.2 އިންސައްތަ މަޑުޖެހިއްޖެ

ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ 77 ކުންފުންޏަކާއި ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންނަމަހު އިންޑިއާއަށް

ޗައިނާއާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޑަބްލިއުޓީއޯއަށް ހުށަހަޅައިފި

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34