ޑޮލަރުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، ބަންގްލަދޭޝްއަށް ތެޔޮ އެތެރެކުރުމަށް ދަތިތަކެއް

އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ މަޝްވަރާތަކެއް އަންނަ ހަފްތާގައި

މައިކްރޯން ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް: ޗައިނާ

ޖަޕާނު ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، އެންމެ ގިނައިން ކާރު އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޤައުމަކަށް ޗައިނާ

މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު އޭ.އައި ބޭނުންކުރުން އެޕަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަނާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނު: ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓި، ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް މައްޗަށް

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދު މިއަހަރު %2.3 ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އދ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް މިދިޔަ އަހަރު 16.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި

މޮންޓާނާގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރާ ޤާނޫނު ތަސްދީޤްކޮށްފި

1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 182 183