ޗެކް ރިޕަބްލިކާއި ޖޯޖިއާ: ދެބައި މީހުން ނުކުންނަނީ އެއް އަމާޒަކަށް

ހުޅުމާލޭ ސްޓޭޑިއަމުގައި މި މަހު ހެލްތު ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރަނީ

ފުރަތަމަ 15 މިނެޓު ދިޔައީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން: ޕްރޮބިއާޒް

އެއްވެސް ޓީމެއް ދެކެ ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: ބެލްޖިއަމް ކޯޗު

ސްލޮވާކިއާއިން ކުޅުނީ މާ މޮޅު ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް: ކަލްޒޯނާ

ބެންޗުން އެރި ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކުޅުން ރަނގަޅުވި: ރެބްރޯވް

ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމަށް ތުރުކީ މެޗު ވަރަށް މުހިންމު: މާޓިނޭޒް

މާ ބޮޑަށް އުފާފާޅުކުރުން އެހާ ރަނގަޅެއް ނޫން: މޮންޓެލާ

އޮލިމްޕިކްސްގެ ފެތުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާނީ އުލްޔާ އާއި އާން

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1640 1641