ޖެނުއަރީ މަހު އާމްދަނީގެގޮތުގައި މީރާއަށް 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރި މިދިޔަ މަހު ހެޔޮ ފާލަކަށް އެޅިފައި

ނޮކިއާ ފޯނުގެ ވިޔަފާރި ގަތުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން އެއްބަސްވުމަކަށް

ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރިޒާރވްގައި ބޭރު ފައިސާގެ އަދަދު 350 މިލިއަން ޑޮލަރަށް.

ކަނދުފަތިތައް ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުން އޭޝިޔާގެ އިޤްތިސާދުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ގެދޮރުވެރިކުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ސީ ކެޓަގަރީއަށް ލިބޭ ހީކުރިވަރަށްވުރެ ކުޑަ

ޓުވިޓަރއިން ހަތް ދިހަ މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކަން ނިންމައިފި.

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށްރަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި

1 2 ... 614 615 616 617 618 619 620 ... 622 623