ޝިފްނާ އަޙްމަދު

688 ލިޔުން

2 ވަނަ ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިޔާ ކޯޕަރޭޝަން ފޯރަމް ފަށައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާއާއެކު އަމަލީ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައި - މިނިސްޓްރީ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި %53 އަކީ އަންހެނުން

ވަރު - ބައި އެޓްމޮސްފިއާ ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދަ ރެސިޑެންސް މޯލްޑިވްސް އެޓް ދިގުރަށް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހަށް ހަމަވާނެ

ވީޑީއޯ މެދުވެރިކޮށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދަނޑުވެރިންނަށް

ޢީދު ގާތްވުމުން ފިހާރަތަކަށް ބާރުބޮޑުވެއްޖެ!

ސިކްސް ސެންސަސް ލާމުން ކުޑަކުދިންނަށް މެރިން ބަޔޯލޮޖީއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދަސްކޮށްދެނީ

5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 6 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެލައިޑުން ދޫކޮށްފި

ޕީއެސްއެމްއިން މިފަހަރު ގެނެސްދެނީ މާސްޓަރ ޝެފް

ޓެކްސް ނުދައްކާ 3 ފަރާތަކުން މީރާއަށް ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގައި ވިޔަފާރި ދަށްވެއްޖެ

ކެމިކަލް ނުހިމެނޭ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެގޮތް ދަސްކުރަން ކައުންސިލްތައް އިންޑިއާއަށް

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރަނީ

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 9 ރަށެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމް ހިންގައިފި

މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި

ރަހާ ރިސޯޓް އަންނަ ޖުލައި މަހު ހުޅުވަނީ

ރޯދަމަހު އެންމެ ބާރު ބޮޑީ ބޭކަރީތަކަށް

ސްޕެއިންގެ ރިއު ހޮޓެލްސްއިން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކުރި ދެ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 34 35