ޝިފްނާ އަޙްމަދު

936 ލިޔުން

މަސްވެރިންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓް ވިޒިޓަރ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް މިމަހު ފެށޭނެ - ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ

7 މަސްދުވަހުގެ މަރާމާތަކަށްފަހު ކޮމޯ ކޮކޯ އައިލެންޑް ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށްރަށުގެ ވަރުވާ ދައްކަން އަންގައިފި

ފްރާންސްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ރުޕޭ ކާޑާއެކު އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ފަސޭހަވާނެ - ބީއެމްއެލް

އުރީދޫއިން "އެކު" ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕްލޭން ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ތުރުކީ ނޫސްވެރިން ރާއްޖެއަށް

ގޯ އެއަރގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޚާއްސަ ގޮތުންކުރާ އާންމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ

މަންޓާ އެއަރގެ ދަތުރުތައް ކޫއްޑޫއަށް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްއާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ބީއެމްއެލްއިން އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ޕްލެޓިނަމް ކާޑު ތަޢާރަފްކޮށްފި

އޮކްޓޯބަރުމަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 15.4 އިންސައްތަ އިތުރު

ޓޫރިޒަމަށް އަލަށް ދޫކުރާ ރަށްތައް އަންނަމަހު ހާމަކުރަނީ

ފަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދެނީ

ތައިލެންޑްގެ ފެޝަން ޝޯވއެއްގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

2 ވަނަ ކުއާޓަރުގައި 202 ފަރާތަކުން ޖީއެސްޓީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ - މީރާ

"ޕީޓާ ޕޭން" އިންޑިއާގެ ކެއުންތަކަށް ޚާއްސަ ރެސްޓޯރަންޓެއް

« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 46 47