ހަތަރު އަހަރު

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާއާއި އިންޑިއާ ވާދަކުރާ މެޗް

ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރުން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް
ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް: ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ މެޗްގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ: ޕީއެސްއެމް