ފޮޓޯ

އައު ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާކުރެއްވުން ، ވުޒާރާތަކަށް ދިވެހި ނަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިފާޢީ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިފާޢީ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ފަންނިއްޔާތާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙްސާން.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ފަންނިއްޔާތާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙްސާން.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިސްލާމީކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި، އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި، އާންމު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ޝަރީފް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިޖުތިމާޢީ އަދި ޢާއިލީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޝިހާމް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ފައިޞަލް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އުޝާމް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެށްޓާއި ހަކަތައާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޠާރިޤު އިބްރާހީމް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
މާލީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މާލީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ހައިދަރު އަޙްމަދު.- ފޮޓޯ:ރައިސް އޮފީސް
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ހައިދަރު އަޙްމަދު.- ފޮޓޯ:ރައިސް އޮފީސް
ތަޢުލީމީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ތަޢުލީމީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ރަމީލާ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ރަމީލާ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުالله މުއްޠަލިބް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުالله މުއްޠަލިބް.- ފޮޓޯ/ ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް.- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
މަސްވެރިކަމާއި ކަނޑުގެ ވަސީލަތްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝިޔާމް.- ފޮޓޯ؛ ރައީސް އޮފީސް
ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމީން.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަމީން.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޞިއްޙީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުالله ޚަލީލް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޞިއްޙީ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުالله ޚަލީލް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަތީ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް މާރިޔާ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
މަތީ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް މާރިޔާ.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ދިވެހިބަހާއި ސަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުالله ރާފިޢު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުالله ރާފިޢު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މަޢުލޫމާތާއި ފަންނާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާއި، މަޢުލޫމާތާއި ފަންނާ ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރުގެ ރޭގަނޑު 19:45 ގައެވެ. ރިޔާސީ އައު ދައުރު ފެށުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބައްދަލު ގެންނަވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ނަންތައް ވަނީ ދިވެހި ބަހަށް ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. / ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް