ފޮޓޯ

2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން، ރޭ ޙަރަމްފުޅު ވަނީ ފުރިފައި

ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން
ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން
ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން
ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން
ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން
ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން

ކޯވިޑުން އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ސައުދީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލުމާއިއެކު ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙުމަތްފުޅާއެކު އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީސްތަކުން ޖަމާވެ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދުލް ޙަރާމްވަނީ ފުރާލާފައި. ރޭ ( 27 ވިލޭރޭ ) އޮތް "ގިޔާމުން ލައިލް" ދަމުނަމާދުގައި 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންވަނީ ބައިވެރިވެފައި.- ފޮޓޯ: ޙަރަމައިންޝަރީފައިން