ފޮޓޯ

ރައީސްވެސް ދަތުރުކުރެއްވީ އާރުޓީއެލް ފެރީގައި

ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ފަށާފައިވާ ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމުގެ "އާރްޓީއެލް"ގެ ފެރީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އުތީމުން ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. ދަތުރު ފަތުރަށް މިހާތަނަށް އަމިއްލަ ޖީބުން ކުރަމުން އައި ހަރަދު އެތައް ގުނައެއް އާރުޓީއެލްގައި ސަބަބުން ސަލާމަތްވެއްޖެކަމަށް ރައްޔިތުން ބުނޭ. ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތުގައި މީ އެމީހުންނާއި އެހެން ރަށްތަކާއި ގުޅާލެވުނު ބްރިޖެއް.- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް