ހަތަރު އަހަރު

ފަލަސްތީނުގެ ބިމުން ފެންނަ ހިތްދަތި މަންޒަރު

ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ގެޔަކަށް އިޒްރާއީލުގެ ޔަހޫދީން ދިން ހަމަލާ. ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. އަދި މި ޖަރީމާތަކުގައި އެތައްދުވަހެއް ވަންދެން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ކޮޅަށް ޖެހި އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުންވެސް ޔަހޫދީން އަންނަނީ ބިމާއި ހަމަކޮށްލަމުން.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
އިޒްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި ޒަހަމްވާ މީހުންނާއި އެހެނިހެން މީހުން އެހީތެރިވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ވަރުބަލިކަން ފިލުވާލަނީ. ކިތަންމެ ވަރުބަލިވި ނަމަވެސް އެހީ ވުމުގައި މިޓީމްތައް ފަހަކަށް ނުޖެހޭ. ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.
ފަލަސްޠީނާ ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލުން ދެމުންދާ އުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވާ މީހުންގެ އަދަދު 200 ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައި. މި ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ކުޑަކުދިން. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންވެސް ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައި.