ހަތަރު އަހަރު

މަގާމް އިބްރާހީމްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފިޔަވަޅުފުޅުގެ ނިޝާންތައް ވަރަށް ސާފު

މާތްވެގެންވާ ޚަރަމްފުޅުގައިވާ ހާއްސަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަގާމް އިބްރާހީމްއެވެ. ތަވާފްކުރުމަށްފަހު މި ތަނުގައި ދެ ރަކައުތައް ނަމާދުކުރެއެވެ. ގެފުޅުގެ އިރުން 11 ވަރަކަށް މީޓަރާއި ކައިރީގައި ހުންނަ ރަން ކުލައިގެ ކުޑަ ކޮށްޓެއް ހެން ފެންނަން ހުންނަ މިތަނުގައި ވަނީ ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު އިބްރާހިމްގެފާނު އަރާ ހުންނެވި ހިލަކޮޅެކެވެ. އެ ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅުގެ ހުންނާކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީގަތް މިވަނީ ޔަގީންކުރެވިފައެވެ. ސައުދީން މިވަނީ އެ ހިލަކޮޅުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާލާފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނައިރު ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފިޔަވަޅުފުޅުގެ ނިޝާންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.- ފޮޓޯ ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
މާތްވެގެންވާ ޚަރަމްފުޅުގައިވާ ހާއްސަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަގާމް އިބްރާހީމްއެވެ. ތަވާފްކުރުމަށްފަހު މި ތަނުގައި ދެ ރަކައުތައް ނަމާދުކުރެއެވެ. ގެފުޅުގެ އިރުން 11 ވަރަކަށް މީޓަރާއި ކައިރީގައި ހުންނަ ރަން ކުލައިގެ ކުޑަ ކޮށްޓެއް ހެން ފެންނަން ހުންނަ މިތަނުގައި ވަނީ ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު އިބްރާހިމްގެފާނު އަރާ ހުންނެވި ހިލަކޮޅެކެވެ. އެ ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅުގެ ހުންނާކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީގަތް މިވަނީ ޔަގީންކުރެވިފައެވެ. ސައުދީން މިވަނީ އެ ހިލަކޮޅުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާލާފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނައިރު ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފިޔަވަޅުފުޅުގެ ނިޝާންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.- ފޮޓޯ ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
މާތްވެގެންވާ ޚަރަމްފުޅުގައިވާ ހާއްސަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަގާމް އިބްރާހީމްއެވެ. ތަވާފްކުރުމަށްފަހު މި ތަނުގައި ދެ ރަކައުތައް ނަމާދުކުރެއެވެ. ގެފުޅުގެ އިރުން 11 ވަރަކަށް މީޓަރާއި ކައިރީގައި ހުންނަ ރަން ކުލައިގެ ކުޑަ ކޮށްޓެއް ހެން ފެންނަން ހުންނަ މިތަނުގައި ވަނީ ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު އިބްރާހިމްގެފާނު އަރާ ހުންނެވި ހިލަކޮޅެކެވެ. އެ ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅުގެ ހުންނާކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީގަތް މިވަނީ ޔަގީންކުރެވިފައެވެ. ސައުދީން މިވަނީ އެ ހިލަކޮޅުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާލާފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނައިރު ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފިޔަވަޅުފުޅުގެ ނިޝާންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.- ފޮޓޯ ހަރަމައިން ޝަރީފައިން
މާތްވެގެންވާ ޚަރަމްފުޅުގައިވާ ހާއްސަ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މަގާމް އިބްރާހީމްއެވެ. ތަވާފްކުރުމަށްފަހު މި ތަނުގައި ދެ ރަކައުތައް ނަމާދުކުރެއެވެ. ގެފުޅުގެ އިރުން 11 ވަރަކަށް މީޓަރާއި ކައިރީގައި ހުންނަ ރަން ކުލައިގެ ކުޑަ ކޮށްޓެއް ހެން ފެންނަން ހުންނަ މިތަނުގައި ވަނީ ގެފުޅު ބިނާ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު އިބްރާހިމްގެފާނު އަރާ ހުންނެވި ހިލަކޮޅެކެވެ. އެ ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅުގެ ހުންނާކަމަށް ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީގަތް މިވަނީ ޔަގީންކުރެވިފައެވެ. ސައުދީން މިވަނީ އެ ހިލަކޮޅުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާލާފައެވެ. ފޮޓޯތަކުން ފެންނައިރު ހިލަކޮޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ފިޔަވަޅުފުޅުގެ ނިޝާންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.- ފޮޓޯ ހަރަމައިން ޝަރީފައިން