ހަތަރު އަހަރު

މީ އިންޑިއާއިން ފެންނަ މަންޒަރު، ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލަމާ

އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
އިންޑިއާގައި ކޯވިޑް ބަލި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ 3 ލައްކައަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ. އޮކްސިޖަން ހުސްވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޖާގަ ނުލިބި މަގުމަތީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މިބަލީގައި އެޤައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު މިއަދުގެ މިހާތަނަށްވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ހުރީ 20އިން މަތީގައެވެ.- ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް