ޚަބަރު

އައިޑޮލް ސީޒަން 3 : ޓޮޕް 3 ގައި 3 އަންހެނުން

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 3 ގެ ގަދަ 3 ބައިވެރިންގެ ގޮތުގައި 3 އަންހެން ބައިބވެރިން ހޮވިއްޖެއެވެ.

އައިޑަލް ސީޒަން 3 ގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ޢިއުލާންކޮށް، މިފަހަރުގެ އައިޑަލްއަކަށް ހޮވޭ ބައިވެރިޔަކު މިރޭ ކުރިއަށްދާ ގްރޭންޑް ފިނާލޭގައި ޢިއުލާންކުރާނެއެވެ. މިރޭގެ ފިނާލޭ ޝޯވްގެ ވަކި ހިސާބަކުން ޢިއުލާންކުރި ގަދަ 3 ގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ އައިޝަތު އަޒަލް އަލީ ޒާހިރާއި މަރިޔަމް މައިޝާއާއި އާމިނަތު ސައިނާ މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ.

މިއީ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ 3 ވަނަ ސީޒަން ނިމިގެންދާއިރު، ގަދަ 3 ގައި ހުސް އަންހެނުން ހިމެނުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ސީޒަން 3 ގެ ގްރޭންޑް ފިނާލޭ މިހާރު ޕީއެސްއެމްގެ ޓީވީއެމްއިން ދައްކަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެތައް މިއުޒީޝަނުންގެ ފުރިހަމަ ހުށަހެޅުންތައް ދަނީ ހުށަހަޅަމުންނެވެ.