ޚަބަރު

ގާޟީ ބާރީ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި


ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސްގާޟީ ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފް ޖުނަވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސްކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އިން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަޙްމަދު ޝަކީލް ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށްވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ޖޭއެސްސީ އިން އެގޮތަށް ނިންމީ މިރޭ ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ.