ޚަބަރު

އައްޑޫ ބްރިޖް 4 އަހަރުން ނިންމައި ރައްޔިތުން ބޭނުންކުރަން ހުޅުވާލާނަން: ރައީސް


  • ބްރިޖް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވީ މިސްރުގެ ކުންފުންޏަކާ

  • ރައީސް ވިދާޅުވީ ގިނަވަގެން 4 އަހަރުން ބްރިޖް ނިންމާ ހުޅުވާނެކަމަށް

  • ރައީސް ވިދާޅުވީ ވެވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ވަޢުދެއް ފުއްދަވާނެކަމަށް

އައްޑޫ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫ ގުޅާލާ ބްރިޖްގެ މުޅި މަޝްރޫޢު ގިނަވަގެން 4 އަހަރު ތެރޭގައި ނިންމާ ބޭނުންކުރަން ހުޅުވާލާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމީދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ހިތަދޫ އާއި ހުޅުމީދޫ ބްރިޖްގެ ސަރވޭއާއި ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް މިސްރުގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ވަޢުދަކީ ހަމައެކަނި ބުނެލާ ބަހެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޙަޤީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވާނެ ކަންކަންކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އައްޑޫގެ ބްރިޖްގެ ސަރވޭއަކީ މިސްރުގެ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދަވާ މަސައްކަތެއްކަމަށާއި، މި ފެށިގެން ދިޔައީ މުޅި މަޝްރޫޢުގެވެސް އެންމެ މުހިންމު މަސައްކަތްކަމަށެވެ. މިސަރވޭގައި ތެރޭގައި މިސަރަޙައްދުގެ ކަނޑު އަޑި ދިރާސާކުރުމާއި، ބްރިޖްގެ އިންޖިނިއަރިންއާއި ގުޅޭ ދިރާސާތަކާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުންވެސް ކުރިއަށްދާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫޢަކީ ރާއްޖޭގައި އެއްރަށް އަނެއްރަށް ގުޅާލުމަށް ރާއްޖޭގެ މުޅި ތާރީޚުގައިވެސް ހިންގޭނެ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުކަމަށެވެ. ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ބޮޑެތި މަސައްކަތްތައް ގުޅިފައި އޮތީ ދަތުރުފަތުރު ނިޒާމަށް އައި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތަކާއިކަމަށް ވިދާޅުވަމުން މި މަޝްރޫޢަކީވެސް އައްޑޫ ސިޓީއަށް އެފަދަ މަޝްރޫޢުއެއްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިސްރާއެކު ޑިޒައިންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގޮސް، މި އެއްބަސްވުން ކުންފުންޏަކާއެކު ޢަމަލީ މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓްވެސް ބަދަލުވާތަން ފެންނާނެ. އެންމެ ގިނަވަގެން 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި މަޝްރޫޢު ނިންމާނަން. މި ދައުރުތެރޭ ނިންމާނަން. ހިތަދޫ-ހުޅުމީދޫ ގުޅި ލާމެހި ދަތުރުކުރާތަން މި ދަޢުރުގައި ފެންނާނެ." ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް އޮތީ އިޤްތިޞާދީ ބޮޑު ތަޞައްވުރެއްކަމަށެވެ. "އައްސޭރި" ޓުއަރިޒަމް 6000 އެނދުގެ މަޝްރޫޢާއި ސީ ޕްލޭން ހަބާއެކު މުޅި ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅު ދަތުރުފަތުރުން ގުޅާލެވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމާއި ބްރިޖް މަޝްރޫޢާއެކު އައު އިންވެސްޓަރުންގެ ޝަޢުގުވެރިކަން ލިބި މި ސަރަޙައްދުން ބޮޑު ބަދަލެއް ފެންނާނެކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ރައްޔިތުން އެދެމުންދާގޮތަށް އެރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީކުރައްވާނެކަމަށެވެ. އަދި މަގުތައް ހެދުމާއި ސްކޫލަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމާއި މަގުތައް ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫޢުތައްވެސް ހިންގަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.